سیستم تنظیم دارو ترک اعتیاد

این سیستم جهت کنترل مصرف داروی بیمار و همچنین کنترل میزان مصرف دارو در مراکز ترک اعتیاد طراحی و تولید شده است.

قابلیت های این سیستم را میتوان در تجویز هوشمندانه دارو به بیمار دانست.