زمان بندی و تشخیص فرصت های فناورانه مهمترین بخش از استراتژی های کسب و کار می باشد نقش کلیدی زمان بندی تشخیص، ایجاد و محافظت از دارایی های فکری هم مهمترین پارامتر در این موضوع می باشد مضافاً ایجاد فرصت های سرمایه گذاری فناورانه و تکنولوژیک یکی از محورهای مهم در توسعه کسب و کار و نظام مند کردن فرایندهای ساختارهای عظیم مثل شرکت نفت می باشد.