استفاده از هوش تجاری جهت ارائه راهکار به مدیران مراکز تولیدی، صنعتی، بازرگانان، کارخانجات و تجار و کسبه. مقايسه DSS با سيستم هاي پردازش تراكنش را در جدول ذیل ملاحظه می فرمایید.

سيستم پردازش تراكنش

 سيستم تصميم يار

 انواع سيستم

      پارامترهاي ارزيابي

غير محاوره اي

محاوره اي

واسط كاربري

اجرايي

مديران

نوع كاربر

تسهيل دراجرا

تسهيل در تصميم گيري

هدف

حال + گذشته

حال + آينده

زمان

انعطاف پذير

انعطاف پذيرتر

قابليت انعطاف